Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานสัมมนา "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย : สานเสวนา สร้างชาติโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม" เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง