Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง และหอการค้าจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน (4 DNA)” ครั้งที่ 4 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง