Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

หอการค้าจังหวัดระยอง ร่วมกับ Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทย จัดโครงการ “TSC Express ภาคตะวันออก : เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาสู่ช่องทางตลาดออนไลน์” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง