Lastest News

ข่าวสารหอการค้าจังหวัดระยอง

กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC Rayong) จัดกิจกรรม YEC CAMP ประจำปี 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย YEC Rayong เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครนายก