ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ประจำปี 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563   
เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

รับฟังปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “โอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจภาคตะวันออก-จังหวัดระยอง ภายใต้ความยากที่อุบัติใหม่ของโลก” โดย คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เวลา 13.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2563
ณ ห้องสร้อยทอง 1-2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

ประธานหอการค้าจังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 13 เมษายน 2563
เวลา 13.00 น.     

ณ   ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา (2019)

นายบุญยืน   เลาหวิทยะรัตน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง ประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง   

วันที่ 9 เมษายน  2563 
เวลา 09.30 น. 

ณ   ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563 รวมทั้งการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จังหวัดระยอง

Turpis et natoque tellus habitasse aliquam eu eget euismod vitae congue. Phasellus Vivamus consectetuer eros magnis consequat ut tincidunt interdum Vestibulum wisi. Et felis feugiat eros Quisque et tincidunt nec ante commodo Praesent. Orci justo libero gravida mauris faucibus Aenean In facilisis elit tortor. Nulla Nam lacus Pellentesque Ut semper sit malesuada tincidunt facilisi urna. Orci dui augue risus urna nascetur porta.

ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง คณะกรรมการหอการค้า และ YEC Rayong เข้าร่วมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562

ในการนี้หอการค้าจังหวัดระยองได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

หอการค้าจังหวัดระยอง YEC Rayong บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และสตาร์ไอทีเซ็นเตอร์   วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 13.00 น.  ณ   บริเวณ ชั้น 1 สตาร์ไอที เซ็นเตอร์

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดระยอง  เวลา 10.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2563  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยอง

กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง (นายนิรุตต์ พิศลพูล) และสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง (นายนเรศ วณิชกุล) เข้าร่วม Workshop “ไทยช่วยไทย : โอกาสจากวิกฤต COVID-19

เวลา 13.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ภายใต้ THEME “ไทยช่วยไทย : โอกาส จากวิกฤต COVID-19”

นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง และนายนิรุตต์ พิศลพูล ประธานฝ่าย EEC หอการค้าจังหวัดระยอง ประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง