ดูรายนามคณะกรรมการ หอการค้าจังหวัดระยอง วาระประจำปี 2562-2563

รายนามคณะกรรมการ หอการค้าจังหวัดระยอง
วาระประจำปี 2562-2563

 

ประธาน

ประธาน

นพดล ตั้งทรงเจริญ

 

รองประธาน

รองประธาน
วีรยุทธ อนุจิตรอนันต์

รองประธาน

รองประธาน
พิธพร สมะลาภา

รองประธาน

รองประธาน
นางสาวธนิชยา ชินศิรประภา

รองประธาน

รองประธาน
นายวีรวัชร์ ฐิติวุฒิเสถียร

รองประธาน

รองประธาน
นายชิต อิศรนาเวศ

รองประธาน

รองประธาน
นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์

รองประธาน

รองประธาน
นายอดิศร พัฒนภักดี

รองประธาน

รองประธาน
นายประโยชน์ พินเดชี

เลขาธิการ

เลขาธิการ ประธานฝ่ายคมนาคม
นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ ประธานฝ่ายพาณิชย์
นายอภิชา เหลืองทองคำ

เหรัญญิก

เหรัญญิก
นายสุทธิพร ภู่ธนะพิบูล

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
นายอธิวัฒน์ คุณาเดชดี

นายทะเบียน

นายทะเบียน
นายประเสริฐ เหล่ากาญจน์สกุล

ปฏิคม

ปฏิคม
นายสัณฐิภูมิ์ พุฒิคณาภรณ์

ประธานฝ่าย EEC

ประธานฝ่าย EEC
นายนิรุตต์ พิศลพูล

ประธานฝ่าย ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม/ฝ่ายแรงงาน

ประธานฝ่าย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายแรงงาน
นายแดน ปรีชา

ประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร/ฝ่าย CSR

ประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร/ฝ่าย CSR
นายสรายุทธิ์ พิศลพูล

ประธานฝ่าย กฎหมาย

ประธานฝ่าย กฎหมาย
นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์

ประธานฝ่าย ท่องเที่ยวและกีฬา

ประธานฝ่าย ท่องเที่ยวและกีฬา
นางสาวเครือมาศ บุญใคร่

ประธานฝ่าย จัดหารายได้

ประธานฝ่าย จัดหารายได้
นายทินกร ลาวัณย์เสถียร

ประธานฝ่ายเกษตรและสหกรณ์/ฝ่ายประมง

ประธานฝ่ายเกษตรและสหกรณ์/ฝ่ายประมง
นายสมเกียรติ โกมุทานุสรณ์

ประธานฝ่ายสาธารณสุข

ประธานฝ่ายสาธารณสุข
นางวีนา ตนพิทักษ์

ประธานฝ่ายการเงินการคลัง

ประธานฝ่ายการเงินการคลัง
นายเฉลิมพล ชูเพชร

 ประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์

ประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์
นายวรชัย ทรัพย์สินชัย

 

ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายอติเทพ จริยเวชช์วัฒนา

 

ประธานฝ่ายวัฒนธรรม

ประธานฝ่ายวัฒนธรรม
นางสาวสิริลดา ดุษฏีวงษ์กำจร

ประธานฝ่ายการศึกษา

ประธานฝ่ายการศึกษา
นางรุ่งรัตน์ สฤษดิ์อภิรักษ์

ประธานฝ่าย ICT

ประธานฝ่าย ICT
นายสันติ ไพบูลย์จิตต์อารี

กรรมการ

กรรมการ
นายวิเชียร กิติไพจิตร

กรรมการ

กรรมการ
นายเรืองศิลป์ จันทร์วิเศษ

กรรมการ

กรรมการ
นายพีรวัส ตั้งจิตเอื้อบุญ

กรรมการ

กรรมการ
นางพันธิภา โยคาพจร

กรรมการ

กรรมการ
นายรัฐศาสตร์ ผ่องแผ้ว

กรรมการ

กรรมการ
นายวารินทร์ ดุษฏีวงษ์กำจร

กรรมการ

กรรมการ
นางชุติมา เหรียญเพ็ชรสุข

กรรมการ

กรรมการ
นางพัชนี การุญ

กรรมการ

กรรมการ
นายเสรี จิรัฐพิกาลพงศ์

กรรมการ

กรรมการ
นายวิทวัส โฆษิตเจริญกุล

กรรมการ

กรรมการ
นายณพัฒน์พงศ์ ฉายานนท์

กรรมการ

กรรมการ
นายพงส์ ศุภนันตฤกษ์

กรรมการ

กรรมการ
นางสาวอาภา รติยานุวัฒน์

กรรมการ

กรรมการ
นายนิรันดร์ สุชินญาพร

กรรมการ

กรรมการ
นางสุขสวาท หนุนภักดี

กรรมการ

กรรมการ
นางสาวศิญาภัสร์ วีรประสงค์ชัย

กรรมการ

กรรมการ
นายกุลไหว ชัยวงศ์รุ่งเรือง

กรรมการ

กรรมการ
นายสุรศักดิ์ ยิ่งเจริญมาก

กรรมการ

กรรมการ
นายณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราบต์

กรรมการ

กรรมการ
นายชาญวัฒน์ เกตุสวัสดิวงศ์

กรรมการ

กรรมการ
นายธนกร นิ่มอนงค์