“เป็นองค์กรผู้นำประสานงานขับเคลื่อน ยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชน ให้มั่นคงยั่งยืนและเป็นสากล”

พันธกิจ(MISSION)

 • เป็นผู้ประสานงาน สร้างการรับรู้ และการตระหนักถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดระยอง เพื่อแสวงหาทางออกที่ดีร่วมกัน

 • เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและให้คำปรึกษาทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในจังหวัดระยอง

 • ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในระยอง เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนในการดำเนินกิจการ

 • เพิ่มสมาชิกหอการค้าจังหวัดระยองที่มีจิตสาธารณะ มีความมุ่งมั่น และมีองค์ความรู้คู่คุณธรรม เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร

พันธกิจภาพรวมของหอการค้าจังหวัดระยอง

 • เป็นตัวแทนของสมาชิกในการนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการ

 • เป็นสถาบันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกโดยอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลและท้องถิ่น

 • เป็นหน่วยงานช่วยประสานงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดระยองแก่ภาคราชการและต่างประเทศ

บทบาทและภารกิจของหอการค้า

1. ส่งเสริมการค้า  อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ โดยทั่วไป  

 • รวบรวมสถิติเผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าและการเศรษฐกิจ 
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า
 • การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
 • จัดตั้งและดำเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้า 
 • การจัดงานแสดงสินค้า
 • การเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า

2. รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจและช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ
4. ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับ ทางราชการ
5. ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็น