หอการค้าจังหวัดระยองมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1 ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆเพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ และเขตเศรษฐกิจในจังหวัดระยอง เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้าวิจัยเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า การวางมาตรฐานคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานของสินค้า จัดตั้งและดำเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการค้า
2 รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก้สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ หรือเขตเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
3 ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่หอการค้าไทยและรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
4 ประสานงานในทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ
5 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณะสงเคราะห์
6 ปฏิบัติการอื่นๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย