รายชื่อกรรมการของหอการค้าจังหวัดระยอง ที่คงอยู่เมื่อจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2562 – 2563 วาระ 2 ปี เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

ลำดับ

ชื่อ  -  นามสกุล

ตำแหน่ง

 

ที่อยู่

โทร.

1
นายนพดล   ตั้งทรงเจริญ
ประธาน
 
บริษัท เอกวิทยา จำกัด
327/12  ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง  21000
038-876788
2
นายวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์
รองประธาน
 
บริษัท   ยูนิตรอน กรุ๊ป จำกัด
201/1 ถ.สมุทรคงคา ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
095-4656-451
3
นายพิธพร  สมะลาภา
รองประธาน
 
บริษัท สมาพันธ์ พัฒนา จำกัด
65/3  ถนนบายพาส 36  ม.3  ต.เชิงเนิน
อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
038-876788
4
นางสาวธนิชยา  ชินศิรประภา
รองประธาน
 
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
530/1  ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
038-618701-5
5
นายวีรวัชร์  ฐิติวุฒิเสถียร
รองประธาน
 
ตรงเซ่งหลี 
37 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
038-611839
6
นายชิต  อิศรนาเวศ
รองประธาน
 
บริษัท  แอดวานซ์ พลัส   จำกัด
52  ถ.ชายกระป่อม 1  ต.เชิงเนิน
อ.เมือง  จ.ระยอง  21000
038-861825
7
นายมาโนชย์   ประทุมพิทักษ์
รองประธาน
 
สำนักงานทนายมาโนชย์
147 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน  อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
038-873299
8
นายอดิศร  พัฒนภักดี
รองประธาน
 
สะพานสี่เรซิเด้นท์ 2
174/128  ม.6  ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
038-966926
9
นายประโยชน์  พินเดช
รองประธาน
 
ร้านมาลีวณิชย์ 
127  ถ.ยมจินดา  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
086-3864-224
10
นายบุญยืน   เลาหวิทยะรัตน์
เลขาธิการ
ประธานฝ่าย
คมนาคม
 
นักงานพุฒิคุณทนายความ
001/64  ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่
อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
081-8619-067
11
นายอภิชา     เหลืองทองคำ
รองเลขาธิการ
ประธานฝ่าย
พาณิชย์
 
บริษัท เอเชีย อินเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด
31/21 ถนนราษฎร์นิยม
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
081-6862-359
12
นายสุทธิพร  ภู่ธนะพิบูล
เหรัญญิก
 
บริษัท เดอะพร็อพเพอร์ตี้ พรีเมี่ยม จำกัด
26/23  ถ.ริมน้ำ ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
081-9268-820
13
นายอธิวัฒน์     คุณาเดชดี
ประชาสัมพันธ์
 
บริษัท ฟิน คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2  ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน
อ.เมือง   จ.ระยอง 21000
095-2899-635
14
นายประเสริฐ     เหล่ากาญจน์สกุล
นายทะเบียน
 
บริษัท ป.แสงเจริญค้ากระดาษ (ระยอง) จำกัด
2/3 ซอยปรางศรี ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
083-111-2524
15
นายสัณฐิภูมิ์  พุฒิคณาภรณ์
ปฏิคม
 
ร้านวัฒนายนต์ 
233 ถ.ตากสินมหาราช  ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง  21000
038-611198
16
นายนิรุตต์  พิศลพูล
ประธานฝ่าย
EEC
 
บริษัท โตเกียว พาราวู้ด (1986)  จำกัด
2/1  ม.1  ถ.บ้านบึง-แกลง  ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง  21110
096-5359-156
17
นายแดน  ปรีชา
ประธานฝ่าย
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม/ฝ่ายแรงงาน
 
บริษัท ทีพีไอโพลีน  จำกัด (มหาชน) 
999  ม.5 ต.เชิงเนิน  อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
038-803090-9
18
นายสรายุทธิ์  พิศลพูล
ประธานฝ่าย
พัฒนาองค์กร/ฝ่าย CSR
 
บริษัท  อิมเมจ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
155/9  ม.4 ถ.ยางงาม  ต.กระแสบน 
อ.แกลง  จ.ระยอง  21110
063-9789-646
19
นายสุพัฒน์   อินทรสายัณห์
ประธานฝ่าย
กฎหมาย
 
สำนักงานทนายความสุพัฒน์
8  ถ.รวมมิตร  ต.เชิงเนิน
อ.เมือง  จ.ระยอง  21000
038-611989
20
นางสาวเครือมาศ  บุญใคร่
ประธานฝ่าย
ท่องเที่ยวและกีฬา
 
หสม.หนองแฟบรวมชัย
5/6 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
083-0721-659
21
นายทินกร    ลาวัณย์เสถียร
ประธานฝ่าย
จัดหารายได้
 
บริษัท  สตาร์มันนี่  จำกัด
204/1-8  ถ.สุขุมวิท   ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
081-6865-888
22
นายสมเกียรติ   โกมุทานุสรณ์
ประธานฝ่าย
เกษตรและสหกรณ์/ฝ่ายประมง
 
บริษัท  ท่าเรือเพ  จำกัด
280/7  ม.2  ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.เพ อ.เมือง  จ.ระยอง 21160
081-3418-758
23
นางวีนา  ตนพิทักษ์
ประธานฝ่าย
สาธารณสุข
 
ดับเบิ้ลดี  เรสซิเด้นท์
11/1 ถ.ราษฏร์บำรุง ซอย 6
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
038-619487-90
24
นายเฉลิมพล  ชูเพชร
ประธานฝ่าย
การเงินการคลัง
 
บริษัท เพียวแก๊ส เซอร์วิส จำกัด
82  ม.7 ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง  21140
080-5604-553
25
นายวรชัย   ทรัพย์สินชัย
ประธานฝ่าย
วิทยาศาสตร์
 
บริษัท โกรเวล แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 
15  ม.3 ต.นิคมพัฒนา  อ.นิคมพัฒนา 
จ.ระยอง 21180
085-2252-269
26
นายอติเทพ  จริยเวชช์วัฒนา
ประธานฝ่าย
พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
 
ร้าน  ภ สำเภา
154/24  ม.5 ต.บ้านฉาง  อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง 21130
038-602012
27
นางสาวสิริลดา  ดุษฏีวงษ์กำจร
ประธานฝ่าย
วัฒนธรรม
 
ฐานมวลชน
11/7  ถ.กรอกยายชา  ซอยเนินพระ 5
อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
081-4444-734
28
นางรุ่งรัตน์  สฤษดิ์อภิรักษ์
ประธานฝ่าย
การศึกษา
 
บ้านพัก อาร์ เอส
2 ม.1 ถ.มาบตาพุด 10 ต.มาบตาพุด
อ.เมือง  จ.ระยอง  21150
089-9228-747
29
นายสันติ  ไพบูลย์จิตต์อารี
ประธานฝ่าย
ICT
 
ร้านพรชัย
73 ซอยศูนย์การค้าสาย 2  ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
089-9389-421
30
นายวิเชียร กิติไพจิตร
กรรมการ
 
บริษัท  ดรีมคาร์เซ็นเตอร์   จำกัด
33/7 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ 
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
038-967250-4
31
นายเรืองศิลป์   จันทร์วิเศษ
กรรมการ
 
หสม.อาร์ ซี คอนเซาท์แตนท์
73/319  ม.3  ถ.ราชชุมพล ต.ทับมา
อ.เมือง จ.ระยอง  21000
095-7602-499
32
นายพีรวัส   ตั้งจิตเอื้อบุญ
กรรมการ
 
บริษัท เอพีเอส เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด118/1  ต.หนองบัว  
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  21120
081-5902-407
33
นางพันธิภา  โยคาพจร
กรรมการ
 
บริษัท ศรีชัยเอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด 
10 -12 ศูนย์การค้าสาย 4  ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง  21000
038-612514
34
นายรัฐศาสตร์  ผ่องแผ้ว
กรรมการ
 
บริษัท เคเอสไอซ์ (2539)   จำกัด
79/1  ม.10 ต.ทุ่งควายกิน 
อ.แกลง จ.ระยอง  21110
081-6517-777
35
นายวารินทร์  ดุษฏีวงษ์กำจร
กรรมการ
 
ระยองโฟโต้ 
122/9   ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
038-860660
36
นางชุติมา     เหรียญเพ็ชรสุข
กรรมการ
 
บริษัท วุฒิชัย โลหะกิจ ระยอง  จำกัด
134/21   ม.1  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
038-611437
37
นางพัชนี   การุญ
กรรมการ
 
 บริษัท  เสริมทรัพย์แลนด์ จำกัด
13  ถ.เทศบาล 3  ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
081-3774-976
38
นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ์
กรรมการ
 
บริษัท เคอาร์อาร์ สตาร์ช จำกัด
208  ถ.ห้วยโป่ง – หนองบอน
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง  จ.ระยอง  21150
038-681188-9
39
นายวิทวัส         โฆษิตเจริญกุล
กรรมการ
 
บริษัท ระยองเคหะภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด
54/4 หมู่ 3 ต.ทับมา  อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
064-7977-922
40
นายณพัฒน์พงศ์  ฉายานนท์
กรรมการ
 
บริษัท  สวนปู่  จำกัด
001 ถ.วุฒิศาลโสภณ ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
087-4596-659
41
นายพงส์       ศุภนันตฤกษ์
กรรมการ
 
โรงแรมสตาร์
109  ซอยศูนย์การค้าสาย 4  ต.ท่าประดู่
อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
038-614901
42
นางสาวอาภา  รติยานุวัฒน์
กรรมการ
 
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
299  ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน
อ.เมือง  จ.ระยอง  21000
089-8972-671
43
นายนิรันดร์    สุชินญาพร
กรรมการ
 
บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด
369/2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
081-8412-446
44
นางสุขสวาท  หนุนภักดี
กรรมการ
 
บริษัท  วงเดือน  รีสอร์ท  จำกัด
22/2  ม.4  ต.เพ  อ.เมือง  จ.ระยอง  21160
081-8650-465
45
นางสาวศิญาภัสร์   วีรประสงค์ชัย
กรรมการ
 
บริษัท เฟรนส์บิซ  (ประเทศไทย)  จำกัด
12/17  ถ.ท่าบรรทุก  ต.เนินพระ
อ.เมือง  จ. ระยอง 21000
082-3666-946
46
นายกุลไหว  ชัยวงศ์รุ่งเรือง
กรรมการ
 
ร้านจี้ฮั้วโอสถ
115 ถ.สุนทรโวหาร  ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
081-8179-691
47
นายสุรศักดิ์    ยิ่งเจริญมาก
กรรมการ
 
ร้านศรีเจริญการไฟฟ้า 
23/8 ม.3  ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
038-616993
48
นายณรงค์ชัย  พิพิธพัฒนาปราบต์
กรรมการ
 
บริษัท นิวเวฟกฎหมายและธุรกิจ (1999) จำกัด
115 ศูนย์การค้าสตาร์พลาซ่า ห้อง 2311
ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
081-9853-949
49
นายชาญวัฒน์  เกตุสวัสดิวงศ์
กรรมการ
 
สำนักงานจงรักษ์ทนายความ
81 ถ.ราษฏร์บำรุง ซอย 6  ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
081-6513-132
50
นายธนกร    นิ่มอนงค์
กรรมการ
 
บริษัท แอลที ออโต้ จำกัด
67/3 หมู่ 2  ถ.ระยอง-บ้านค่าย
ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย ระยอง 21120
085-0905-595