หอการค้าจังหวัดระยอง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2527 โดยพ่อค้าและนักธุรกิจในจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น ในการจัดตั้งหอการค้าจังหวัด คณะผู้บุกเบิกจัดตั้งหอการค้าจังหวัดระยอง มีจำนวน 12 ท่าน ได้แก่

1. นายสะอาด กสิกรรม
2. นายล้วน เฉลิมโรจน์
3. นายยงยุทธ ลีวงศ์เจริญ
4. นายปกรณ์ แผ่ตระกูล
5. นายอมรินทร์ จิรพิทยาเวช
6. นายจักรชัย จริยเวชช์วัฒนา
7. นายวิโรจน์ กังสวนิช
8. นายประเสริฐ แจ่มกระจ่าง
9. นายพิชัย งามละเมียด
10. นายสิน กุมภะ
11. นายสุวัฒน์ ฟ้าประทานชัย
12. นายเชิดชัย พินธุโสภณ

สำนักงานหอการค้าจังหวัดระยอง เมื่อแรกตั้งใช้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นสำนักงานหอการค้าอยู่เกือบปีจึงย้ายมาอยู่สำนักงาน

เลขที่ 065 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และต่อมาในปี พ.ศ.2536 จึงย้ายมาอยู่ที่ทำการปัจจุบันได้แก่อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


สมาชิกหอการค้าจังหวัดระยอง ประกอบด้วย บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ ที่มีสถานประกอบการที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตจังหวัดระยอง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 465 ราย หอการค้าจังหวัดระยอง ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 29 ปี มีประธานกรรมการและเลขาธิการ ตั้งแต่เริ่มแรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 • วาระที่ 1 (2527-2529)
  ประธานกรรมการ นายสุวัฒน์ ฟ้าประทานชัย
  เลขาธิการ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
 • วาระที่ 2 (2530-2531)
  ประธานกรรมการ นายสุวัฒน์ฟ้าประทานชัย
  เลขาธิการ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
 • วาระที่ 3 (2532-2533)
  ประธานกรรมการ นายปกรณ์ แผ่ตระกูล
  เลขาธิการ นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล
 • วาระที่ 4 (2534-2535)
  ประธานกรรมการ นายวิโรจน์ กังสวนิช
  เลขาธิการ นายชัยวิน ยงสวัสดิกุล
 • วาระที่ 5 (2536-2537)
  ประธานกรรมการ นายณรงค์ อินทรสายัณห์
  เลขาธิการ นายปรัชญา สมะลาภา
 • วาระที่ 6 (2538-2539)
  ประธานกรรมการ นายณรงค์ อินทรสายัณห์
  เลขาธิการ นายชูชัย ชุติมามาศ
 • วาระที่ 7 (2540-2541)
  ประธานกรรมการ นายบุญชู คุณาจิระกุล
  เลขาธิการ นายสิงหนาท เพียรสุจริตดี
 • วาระที่ 8 (2542-2543)
  ประธานกรรมการ นายสันติ ตันติเวชวุฒิกุล
  เลขาธิการ นายปรัชญา สมะลาภา
 • วาระที่ 9 (2544-2545)
  ประธานกรรมการ นายบุญชู คุณาจิระกุล
  เลขาธิการ นายสิงหนาท เพียรสุจริตดี
 • วาระที่ 10 (2546-2547)
  ประธานกรรมการ นายปรัชญา สมะลาภา
  เลขาธิการ นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
 • วาระที่ 11 (2548-2549)
  ประธานกรรมการ นายปรัชญา สมะลาภา
  เลขาธิการ นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
 • วาระที่ 12 (2550-2551)
  ประธานกรรมการ นายโอฬาร รุ่งเรืองสุวรรณ
  เลขาธิการ นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
 • วาระที่ 13 (2552-2553)
  ประธานกรรมการ นายวิรัตน์ ศิริสกุลงาม
  เลขาธิการ นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
 • วาระที่ 14 (2554-2555)
  ประธานกรรมการ นายวิรัตน์ ศิริสกุลงาม
  เลขาธิการ นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
 • วาระที่ 15 (2556-2557)
  ประธานกรรมการ นางอนุชิดา ชินศิรประภา
  เลขาธิการ นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
 • วาระที่ 16 (2558-2559)
  ประธานกรรมการ นางอนุชิดา ชินศิรประภา
  เลขาธิการ นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
 • วาระที่ 17 (2560-2561)
  ประธานกรรมการ นายนพดล ตั้งทรงเจริญ
  เลขาธิการ นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์
 • วาระที่ 18 (2562-2563)
  ประธานกรรมการ นายนพดล ตั้งทรงเจริญ
  เลขาธิการ นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์